جملات اسپانیایی برای محاوره عادی

جملات اسپانیایی برای محاوره عادی

جملات کوتاه و مفید به زبان اسپانولی

 

Please

Por favor

Hello!/Hi!

Hola

A beer, please

Una cerveza, por favor

Nice to meet you.

Mucho gusto / Encantado

Goodbye

Adiós

Good morning

Buenos días

See you soon

Hasta pronto / Te vere pronto

Good evening

Buenas tardes

What's your name ?

¿Cómo te llamas?/
¿Cómo se llama?(formal)

How are you ?

¿Cómo estás?

I am called (your name).

Me llamo (your name)

I'm fine.

Estoy bien / Bien

Where are you from ?

¿De dónde eres?

Not so good.

No muy bien

I am from Madrid.

Soy de Madrid.

I feel bad.

Me siento mal /
Me encuentro mal

How old are you ?

¿Cuántos años tienes?/
¿Cuántos años tiene?(formal)

Thank you

Gracias

I am ... years old.

Tengo ... años

Do you speak english ?

¿Hablas inglés?

I love you.

Te quiero / Te amo

yes | no

sí | no

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم