انواع فعل در زبان ایتالیایی

انواع فعل در زبان ایتالیایی

افعال ایتالیایی به 3 دسته تقسیم میشوند:
-افعالی که به ARE ختم میشوند.
-افعالی که به ERE ختم میشوند.
-افعالی که به IRE ختم میشوند.

ARE   ERE   IRE
SALTARE پریدن   SCRIVERE نوشتن   PARTIRE عزیمت کردن
SALUTARE سلام کردن   RIDERE خندیدن   TRADIRE خیانت کردن
PAGARE پرداخت کردن   SAPERE دانستن   DIRE گفتن
ANDARE رفتن   VOLERE خواستن   SALIRE سوار شدن
FARE انجام دادن   POTERE توانستن   MORIRE مردن
CANTARE آواز خواندن   PRENDERE گرفتن   FINIRE تمام کردن
MANGIARE خوردن   METTERE گذاشتن   CAPIRE فهمیدن
PARLARE صحبت کردن   LEGGERE خواندن   SENTIRE شنیدن
ARRIVARE رسیدن   ACCENDERE روشن کردن   ACCONSENTIRE موافقت کردن
ASCOLTARE گوش دادن   BATTERE زدن   ASSORBIRE جذب کردن
ASPETTARE منتظر ماندن   CADERE افتادن   APRIRE باز کردن
BALLARE رقصیدن   CHIEDERE درخواست کردن   BOLLIRE جوشیدن
CAMMINARE راه رفتن   CONOSCERE شناختن   COPRIRE پوشاندن
CANTARE آوازخواندن   CORRERE دویدن   CUCIRE دوختن
DIMENTICARE فراموش کردن   CREDERE باور کردن   DORMIRE خوابیدن
GUIDARE رانندگی کردن   DESCRIVERE شرح دادن   FUGGIRE فرارکردن
IMPARARE یاد گرفتن   ELEGGERE انتخاب شدن   MENTIRE دروغ گفتن
INSEGNARE یاددادن   MORDERE گاز گرفتن   SCOPRIRE فاش کردن
LAVORARE کارکردن   NASCERE به دنیا آمدن   SEGUIRE دنبال کردن
NUOTARE شناکردن   OFFENDERE توهین کردن   SERVIRE خدمت کردن
PRANZARE نهارخوردن   PERDERE از دست دادن   SFUGGIRE  
SUONARE نواختن   RIMANERE ماندن   SOFFRIRE زجرکشیدن
TELEFONARE تلفن کردن   ROMPERE شکستن   VESTIRE لباس پوشیدن
VISITARE ملاقات کردن   VENDERE فروختن   PARTIRE غزیمت کردن
      SOPRAVVIVERE زنده ماندن   RIAPRIRE بازگشایی کردن

البته تعداد انگشت شماری از افعال جزو این 3 دسته نیستند، برای مثال:
TRADUREترجمه کردن
RIDURREکم کردن

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم