آموزش اعداد به اسپانیایی

آموزش اعداد به اسپانیایی

 

اعداد

اعداد اصلی

cero

صفر

uno

یک

dos

دو

tres

سه

cuatro

چهار

cinco

پنج

seis

شش

siete

هفت

ocho

هشت

nueve

نه

diez

ده

once

یازده

doce

دوازده

trece

سیزده

catorce

چهارده

quince

پانزده

dieciséis

شانزده

diecisiete

هفده

dieciocho

هجده

diecinueve

نوزده

veinte

بیست

veintiuno

بیست و یک

veintidós

بیست و دو

veintitrés

بیست و سه

veinticuatro

 

veinticinco

 

veintiséis

 

veintisiete

 

veintiocho

 

veintinueve

 

treinta

سی

treinta y uno

 

treinta y dos

 

treinta y tres

 

treinta y cuatro

 

treinta y cinco

 

treinta y seis

 

treinta y siete

 

treinta y ocho

 

treinta y nueve

 

cuarenta

چهل

cuarenta y uno

 

cuarenta y dos

 

cuarenta y tres

 

cincuenta

پنجاه

sesenta

شصت

setenta

هفتاد

ochenta

هشتاد

noventa

نود

cien

صد

ciento uno

صد و سه

doscientos

دویست

trescientos

سیصد

mil

هزار

dos mil

دوهزار

tres mil

سه هزار

un millón

یک میلیون

mil millones

یک بیلیون

اعداد ترتیبی

primero

اول

segundo

دوم

tercero

سوم

cuarto

چهارم

quinto

پنجم

sexto

ششم

séptimo

هفتم

octavo

هشتم

noveno

نهم

décimo

دهم

undécimo

یازدهم

duodécimo

دوازدهم

decimotercero

سیزدهم

decimocuarto

چهاردهم

decimoquinto

پانزدهم

decimosexto

شانزدهم

decimoséptimo

هفدهم

decimoctavo

هجدهم

decimonoveno

نوزدهم

vigésimo

بیستم

vigésimo primero

بیست و یکم

vigésimo segundo

بیست و دوم

vigésimo tercero

بیست و سوم

fiftieth

trigésimo

سی ام

cuadrágesimo

چهلم

quincuagésimo

 

sexagésimo

شصتم

septuagésimo

هفتادم

octogésimo

هشتادم

nonagésimo

نودم

centésimo

صدم

 

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم