آموزش ملیت ها و زبان ها در زبان آلمانی

آموزش ملیت ها و زبان ها در زبان آلمانی

 

 ملیت ها و زبان ها در زبان آلمانی

Vokabular                               Aussprache                             واژگان

 (لغت)                                          (تلفظ)                                 (معنی)

die Sprache                                              (شْپراخه)                                             زبان

die Frem                                                (فْرِمد شْپراخه)                                     زبان خارجی

Deutsch                                                      (دُیچ)                                                   زبان آلمانی

Sprechen                                                  (شْپْرِشِن)                                           صحبت کردن

Persisch (Farsi)                                         (پِرزیش)                                          زبان فارسی

Englisch                                                   (اِنگلیش)                                         زبان انگلیسی

die Muttersprache                                   (موتَرشْپراخه)                                 زبان مادری 

Kommen                                                    (کُمِن)                                                     آمدن

Von / aus                                                (فُن / آوس)                                              از

Woher?                                                      (وُهِاَ)                                                     از کجا

die Nationalität                                        (ناتسیُنالیِتت)                                    ملیت

Welch?                                               (وِلش (ش خفیف))                                          کدام    

Wie viele?                                                (وی فیله)                                             چه تعداد

Iraner / Iranerin                                      (ایراناَ / ایرانِرین)                                 ایرانی مذکر / مونث

Afghane                                                     (اَفگانه)                                              افغان مذکر / مونث

der Iran                                                       (ایران)                                            کشور ایران (مذکر است)

Deutsche                                                     (دُیچه)                                                 آلمانی مذکر / مونث

Österreicher / in                                         ( اُستْرایشاَ)                                    اطریشی مذکر / مونث

Buchstabieren                                       (بوخشْتابیرِن)                                         هجی کردن

Meine / Ihre                                               (ماینه / ایره)                                     مال من / مال شما

 

 

konversation (مکالمه)

۱٫ Woher kommen Sie?              شما از کجا میایید؟ (اهل کجایید؟)

۲٫ Ich komme aus Deutschland.             من اهل آلمان هستم. (آلمانی هستم)

۳٫ Ich bin Iraner (Iranerin) und spreche Persisch.           من ایرانی (ایرانی مونث) هستم و فارسی صحبت می کنم

۴٫ Sprechen Sie Englisch?              شما انگلیسی صحبت می کنید؟

۵٫ Meine Muttersprache ist Persisch.               زبان مادری من فارسی است

۶٫ Wie viele Sprachen sprecht ihr?              شما (شماها) چند تا زبان صحبت می کنید؟

۷٫ Welche Nationalität hat er?             تابعیت او کجاییه؟

۸٫ Er ist Engländer.             او انگلیسی است

۹٫ Wir kommen aus Afghanistan.             ما اهل افغانستان هستیم

۱۰٫ Bitte buchstabieren Sie!             لطفا هجی کنید

۱۱٫ Bitte wiederholen Sie!            لطفا تکرار کنید

۱۲٫ Maryam spricht Persisch und Englisch.            مریم فارسی و انگلیسی صحبت می کند

۱۳٫ In der Schweiz spricht man 3 Sprachen.           در سوئیس به سه زبان صحبت می کنند

۱۴٫ Wie sagt man "good" auf Deutsch?           به "good" در آلمانی چه گفته می شود؟  (Good به آلمانی چی میشه؟)

۱۵٫ Auf Deutsch sagen wir "gut".         


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم