ساختار جملات خبریدر انگلیسی

ساختار جملات خبریدر انگلیسی

ترتیب اجزای جمله

جملات خبری مثبت و منفی

در زبان انگلیسی ترتیب عادی بخش های جمله در یک جمله خبری به صورت زیر است:

فاعل – گزاره (فعل اصلی، فعل کمکی، نشانه منفی ساز) – مفعول – قید مکان – قید زمان

جدول زیر این ترتیب را برای جملات مثبت و منفی نشان میدهد:

  فاعل گزاره مفعول قید مکان قید زمان
جملات مثبت Many people walk their dogs in the park on Sundays.
جملات منفی Many people do not walk their dogs in the park on Sundays.

در صورتی که جمله بیش از یک مفعول داشته باشد، معمولا مفعول غیر مستقیم پیش از مفعول مستقیم خواهد آمد. به مثال های زیر توجه کنید:

My dog has brought me the ball.

(سگم برای من یک توپ آورده است.)

Jack gave his dog a present.

(جک به سگش یک هدیه داد.)

البته اگر مفعول غیر مستقیم را با حرف اضافه استفاده کنیم، مفعول مستقیم پیش از مفعول غیر مستقیم قرار می گیرد. به مثال زیر توجه کنید:

My dog has brought the ballto me.

(سگم توپ را برای من آورد.)

 

Jack gave a presentto his dog.

(جک یک هدیه به سگش داد.)

جمله وابسته

این ترتیب در جملات وابسته هم صادق است، اما در این جملات معمولا در ابتدای جمله از یک حرف ربط استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

Many people walk their dogs in the park because they don’t have the time during the week.

(خیلی از مردم سگشان را در پارک می گردانند، برای اینکه در طول هفته وقت ندارند.)

در تئوری تمام جملات در زبان انگلیسی باید با فاعل شروع شوند، اما گاهی برای تاکید بر روی بخشی خاص از جمله، یا جلوگیری از تکراری و خسته کننده شدن جملات قید زمان یا جمله وابسته در ابتدای جمله قرار می گیرد (ترکیب بقیه بخش های جمله به همان صورت باقی می ماند). به مثال زیر توجه کنید:

On Sundays many people walk their dogs in the park.

(یکشنبه ها خیلی از مردم سگهایشان را در پارک می گردانند.)

 

As they do not have to go to work at the weekend, many people walk their dogs in the park on Sundays.

(به خاطر اینکه آنها مجبور نیستند آخر هفته کار کنند، خیلی از مردم سگ هایشان را یکشنبه ها در پارک می گردانند.)


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم