حالت مجهول در زبان انگلیسی

حالت مجهول در زبان انگلیسی

از حالت مجهول (Passive) در زبان انگلیسی برای نشان دادن جملاتی استفاده می شود که در آنها به فاعل جمله اشاره ای نمی شود.

کاربردها

از جملات مجهول در زبان انگلیسی در مواردی استفاده می شود که فاعل جمله ناشناخته است یا اهمیت چندانی ندارد. با استفاده از این حالت می توان تاکید بر روی خود کار را به جای فاعل نشان داد. به مثال زیر توجه کنید:

A man was hit by a car.

(یک مرد توسط ماشین زیر گرفته شد.)

 

He was injured.

(او مجروح شد.)

 

The man has been given first aid and now he is being taken to hospital.

(مرد کمک های اولیه دریافت کرد و حالا به بیمارستان برده می شود.)

ساختار گرامری

نحوه ساختن جملات مجهول در هر زمان متفاوت است. اما ساختار کلی ساختن این جملات به صورت زیر است:

فاعل + شکل مناسب از فعل be + شکل سوم فعل (past participle)

زمان

مثال جمله

حال ساده

The man is taken to hospital.

حال استمراری

The man is being taken to hospital.

حال کامل

The man has been taken to hospital.

گذشته کامل

The man was taken to hospital.

گذشته استمراری

The man was being taken to hospital.

گذشته کامل

The man had been taken to hospital.

آینده ساده will

The man will be taken to hospital.

آینده ساده be going to

The man is going to be taken to hospital.

گذشته کامل

The man will have been taken to hospital.

حالت شرطی نوع اول

The man would be taken to hospital.

حالت شرطی نوع دوم

The man will have been taken to hospital.

نکته: زمان های حال کامل استمراری و گذشته کامل استمراری شکل مجهول ندارند. معمولا برای همان کاربرد در حالت مجهول از زمان حال کامل و گذشته کامل استفاده می شود.

تغییر جمله از معلوم به مجهول

زمانی که می خواهیم جمله ای را از حالت معلوم به مجهول تبدیل کنیم اتفاقات زیر رخ میدهد:

  • مفعول مستقیم جمله معلوم به فاعل جمله مجهول تبدیل می شود.
  • فاعل جمله معلوم حذف می شود. (یا پس از واژه by در انتهای جمله آورده می شود.)
  • فعل be (در شکل صرف شده مناسب) به عنوان فعل کمکی به جمله اضافه می شود.
  • بعد از فعل be شکل سوم از فعل اصلی آورده می شود.

جدول زیر به صورت ساده این تبدیل را باز می کند:

  فاعل فعل مفعول
معلوم A car hit

the man.

مجهول The man was hit (by a car)

مثال هایی برای همه زمان ها

زمان

جمله معلوم

جمله مجهول

حال ساده

Someone injures the man.

The man is injured (by someone).

حال استمراری

Someone is injuring the man.

The man is being injured (by someone).

حال کامل

Someone has injured the man.

The man has been injured (by someone).

گذشته ساده

Someone injured the man.

The man was injured (by someone).

گذشته استمراری

Someone was injuring the man.

The man was being injured (by someone).

گذشته کامل

Someone had injured the man.

The man had been injured (by someone).

آینده ساده will

Someone will injure the man.

The man will be injured (by someone).

آینده ساده be going to

Someone is going to injure the man.

The man is going to be injured (by someone).

گذشته کامل

Someone will have injured the man.

The man will have been injured (by someone).

حالت شرطی نوع اول

Someone would injure the man.

The man would be injured (by someone).

حالت شرطی نوع دوم

Someone would have injured the man.

The man would have been injured (by someone).

ساختن جملات مجهول از جملات معلوم با 2 مفعول

در جمله هایی که دو مفعول دارند، هر یک از مفعول ها می تواند به عنوان فاعل جمله انتخاب شود. به جدول زیر توجه کنید:

  فاعل فعل مفعول مستقیم مفعول غیر مستقیم
حالت معلوم

Someone

has given first aid to him.
مجهول

He

has been given first aid (by someone).
مجهول First aid has been given to him (by someone).

ضمایر فاعلی و مفعولی

زمانی ساختن یک جمله مجهول از جمله معلوم باید به ضمایر جمله توجه زیادی کرد. ضمیر مفعولی که در جایگاه فاعل قرار داده می شود باید به ضمیر فاعلی تبدیل شود. در صورتی که جمله چند ضمیر مفعولی داشت تنها آن ضمیری که در جایگاه فاعل قرار گرفته به صورت فاعلی آورده می شود. جدول زیر نحوه تبدیل ضمایر را نشان میدهد:

جمله معلوم ضمیر مفعولی ضمیر فاعلی جمله مجهول
He hit me with his car. me I I was hit (by his car).
He hit you with his car. you you You were hit (by his car).
He hit her with his car. her she She was hit (by his car).
He hit him with his car. him he He was hit (by his car).
He hit it with his car. it it It was hit (by his car).
He hit us with his car. us we We were hit (by his car).
He hit them with his car. them they They were hit (by his car).

ساختن جملات مجهول از جملات معلوم بدون مفعول

افعال مرتبط با تفکر و صحبت کردن معمولا بدون مفعول استفاده می شود (چراکه آنها می توانند یک عبارت مستقل را بسازند). برای تبدیل جملات ساخته شده با این افعال یک ضمیر غیر شخصی (عموما ضمیر it) را به صورت مفعول به جمله اضافه می کنیم و بعد از آن را مجهول می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

People say that this corner is an accident black spot.

(مردم می گویند که این گوشه یک نقطه خطرناک تصادفات است.)

 

 It is said that this corner is an accident black spot.

(این گفته می شود که این گوشه یک نقطه خطرناک تصادفات است.)

 


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم