حالت یا پادژ در زبان روسی

حالت یا پادژ در زبان روسی

در زبان روسی جایگاه کلمات در جمله می تواند به سادگی تغییر کند بدون اینکه در نقش آنها تغییری ایجاد شود. این بدان دلیل است که نقش کلمات در روسی بر اساس حروف پایانی یا پسوند آنها مشخص می شود نه جایگاه آنها. از این پسوند ها برای شناسایی نقش هر کلمه در جمله استفاده می شود.

حالت ها یا پادژها (Падеж) به شکل هایی از اسامی، صفت ها، ضمایر و اعداد گفته می شود که نشان دهنده نقش آنها در جمله است. در زبان روسی در بیشتر موارد این حالت ها از طریق پسوند واژه شناسایی می شوند، گرچه ایجاد تغییراتی در بن واژه نیز ممکن است.

زبان روسی 6 حالت یا پادژ دارد: فاعلی (Nominative)، مفعولی مستقیم (Accusative)، مفعولی غیر مستقیم (Dative)، مالکی (Genitive)، ابزاری (Instrumental)، حرف اضافه (Prepositional)

در هر حالت یا پادژ هر کلمه یک حالت مفرد و یک حالت جمع دارد. در نتیجه یک اسم می تواند 12 شکل متفاوت داشته باشد. 6 شکل مفرد و 6 شکل جمع. این همه ممکن است که شکل واژه در 2 یا چند حالت مشابه هم باشد یا یک واژه برای همه حالت ها یک شکل داشته باشد.

حال به صورت مختصر حالت ها را در زبان روسی بررسی می کنیم:

فاعلی (Nominative): حالت فاعلی به فاعل جمله اشاره می کند. فاعل به معنای واژه ای است که فعلی را در جمله انجام می دهد. به مثال زیر توجه کنید:

Студент говорит. (دانش آموز صحبت می کند.)

در جمله بالا دانش آموز فاعل جمله به حساب می آید.

مفعولی مستقیم (Accusative): حالت مفعولی مستقیم به مفعول مستقیم جمله اشاره می کند و در مقابل حالت مفعولی غیر مستقیم قرار می گیرد. به مثال زیر توجه کنید:

Студент читает книгу. (دانش آموز کتاب می خواند.)

در این جمله کتاب مفعول مستقیم جمله است. برای درک بهتر مفعول مستقیم بهتر است مفعول غیر مستقیم را هم بشناسید.

مفعولی غیر مستقیم (Dative): حالت مفعولی غیر مستقیم به مفعول غیر مستقیم در جمله اشاره می کند. به مثال زیر توجه کنید:

Студент пишет письмо сестре. (دانش آموز نامه ای به خواهر می نویسد.)

در این جمله ما دو مفعول داریم: نامه و خواهر. نامه مفعول مستقیم جمله و خواهر مفعول غیر مستقیم جمله خواهد بود. البته یک جمله می تواند تنها دارای یک مفعول غیر مستقیم هم باشد. در رابطه با روش شناسایی مفعول مستقیم و غیر مستقیم بعدا بیشتر صحبت خواهیم کرد.

مالکی (Genitive): حالت مالکی به مالکیت چیزی توسط دیگری اشاره می کند. به مثال زیر توجه کنید:

Работа студента очень интересная. (کار دانش آموز بسیار جالب است.)

در جمله بالا کار متعلق به دانش آموز است پس واژه کار در حالت مالکی قرار خواهد گرفت.

ابزاری (Instrumental): حالت ابزاری به ابزاری اشاره می کند در جمله کاری توسط آن انجام شده. به مثال زیر توجه کنید:

Студент пишет ручкой. (دانش آموز با یک مداد می نویسد.)

در جمله بالا مداد در حالت ابزاریست چراکه از آن به عنوان یک ابزار استفاده شده.

حرف اضافه (Prepositional): حالت حرف اضافه معمولا به مکانی اشاره می کند که اتفاق در آن رخ داده. به مثال زیر توجه کنید:

Студент живёт в Москве. (دانش آموز در مسکو زندگی می کند.)

در جمله بالا واژه مسکو (Москве) به همراه حرف اضافه в مجموعا حالت حرف اضافه را ایجاد می کنند.

 

مقالات مرتبط

حالت فاعلی (Nominative) در روسی

حالت مفعولی غیر مستقیم در زبان روسی

حالت ملکی(genetive)

ضمائر شخصی در زبان روسی

ضمائر اشاره در زبان روسی

ضمائر ملکی در روسی


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم