ساختارهای گرامری برای روان صحبت کردن زبان انگلیسی

ساختارهای گرامری برای روان صحبت کردن زبان انگلیسی

انگلیسی روان، فقط با ۳ ساختار گرامری!

۱- زمان گذشته کامل( ماضی بعید)

کاربرد: برای بیان فعلی که قبل از یک فعل دیگر انجام‌شده باشد.
ساختار:  had+p.p + فاعل + (گذشته ساده)
مثال:

Someone drove into my front yard and completely destroyed the lawn!

یک نفر با ماشین وارد حیاط  ما شد و تمام چمن‌ها را خراب کرد! ( گذشته ساده)

 

حال اگر بخواهیم به عملی اشاره‌کنیم که پیش از تخریب چمن‌ها رخ‌داده اینجاست که به زمان ماضی بعید نیاز داریم.

Thank God I had taken little Eric inside- who knows what might have happened if he’d been there!

خدا را شکر که اریک کوچولو را داخل برده بودم- خدا می‌داند اگر آنجا بود چه اتفاقی می‌افتاد!

 

۲- جمله شرطی نوع اول

تعریف: جمله‌ای است که انجام کاری را مشروط به کار دیگر می‌داند.
ساختار:   جواب شرط + جمله شرط ( جمله ifدار)
مثال:

If I am sick tomorrow, I won’t come to work.

اگر فردا مریض باشم،  سرکار نمی‌آیم.

 

۳- زمان آینده

این زمان را با یکی از سه ساختار زیر نشان می‌دهیم:
الف) حال استمراری

فاعل  + am/is/are + فعل + ing

مثال) I’m fixing my car tomorrow so I’m not sure if I can go to the mall with you.

فردا اتومبیلم را تعمیر می‌کنم بنابراین مطمئن نیستم که بنوا نم با شما به بازار بیایم.

 

ب) آینده نزدیک

فاعل  + am/is/are + going to + فعل ساده

مثال     ) We are going to rearrange our office next week.

قصد داریم هفته آینده دفتر کارمان را مجدداً بچینیم.

 

ج) آینده ساده

فاعل   + will + فعل ساده

مثال) I will carry this box down the hall for you, no problem.

مسئله‌ای نیست من خودم این جعبه را برایتان تا انتهای سالن خواهم آورد.


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم