حروف تعریف در زبان ایتالیایی

حروف تعریف در زبان ایتالیایی

حروف تعریف( در زبان ایتالیایی بر دو نوع معرفه articolo) diterminativo) ) و نکره (articolo inditerminativo) ) می باشند. از کاربردهای حروف تعریف استفاده از آنها به همراه اسمهای معنی ، کلی  و جمع می باشند.از دیگر کاربردهای مهم حروف تعریف استفاده آنها با صفات ملکی می باشند که بعدا به طور مفصل به آن می پردازیم .

Articolo diterminativo  یا حروف تعریف معرفه ، طبق ساختار زیر تقسیم بندی می شوند:

حروف تعریف معرفه برای اسمهای مفرد:

اسم مذکر که با حرف بی صدا شروع شود + Il

Il libro

اسم مذکر که با حرف S شروع شود که بعد حرف S  حرف بی صدا باشد + lo

اسم مذکر یا مونث که با حروف بی صدا شروع شود + l`

l`amico  

اسم مونث که با حروف بی صدا شروع شود+ la

La gonna

 حروف تعریف معرفه برای اسمهای جمع :

اسم مذکر که با حرف بی صدا شروع شود + i

I libri

اسم مذکر که با حرف صدا دار یا S  شروع شود  که بعد حرف  S حرف بی صدا باشد. + gli

gli student

gli amici

اسم مونث که با حرف بی صدا یا صدا دار شروع شود + le

le gonna

le amiche

Articolo indeterminativo یا حروف تعریف نکره طبق ساختار زیر تقسیم بندی می شوند:

حروف نکره برای اسمهای مفرد:

اسم مذکر که با حرف بی صدا یا صدادار شروع شود + un

Un libro

un amico

اسم مذکر که با حرف s  شروع شود که بعد حرف s  حرف بیصدا باشد + undo

undo student

اسم مونث که با حرف بی صدا شروع شود + una

una gonna

اسم مونث که  با حرف صدادار شروع شود  + un`

Un`amica

حروف تعریف نکره برای اسمهای جمع  :

اسم مذکر که با حرف بی صدا شروع شود + dei

dei libri

اسم مذکر که با حرف صدا دار یا s  شروع شود که بعد حرف  حرف بی صدا باشد + degli

degli studenti 

degli amici

اسم مونث که با حرف بی صدا  یا صدا دار شروع شود + delle

delle gonna

delle amiche

نکته : تمام کلماتی که با حروف z،   gn، ps شروع می شوند همانند s  حروف تعیین معین  و نامعین می گیرند.


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم