آکسان ، انواع صفت و ضمیر

آکسان ، انواع صفت و ضمیر

آکسان : ( Accento tonico) :

در زبان ایتالیایی نیز همانند هر زبان دیگر بحث آکسان بسیار مهم و رعایت آن در هنگام خواباندن و نوشتن امری لازم و ضروری می باشد. آکسانها بر روی حروف صدا دار قرار می گیرند  و می توانند در ابتدا ، وسط یا انتهای یک کلمه بیایند. در هر کلمه بیشتر از یک سیلابی ( تک بخشی ) ما همواره یکی از سیلابها را صدای بلندتری که همان استرس یا آکسان نامیده می شود می خوانیم . در زبان ایتالیایی کلیه لغات از نظر نحوه ی قرارگیری آسان  بر روی آنها به 4 دسته ی کلی تقسیم بندی می شوند :

  1.  Tronche  آکسان روی سیلاب آخر ( Ultima sillaba) قرار می گیرد و همیشه نوشته می شود.
  2.  Piana :  آکسان روی سیلاب  ماقبل آخر ( penultima sillaba)  قرار می گیرد.
  3. Sdrucciole : آکسان روی سیلاب سه تا مانده به آخر ( Terzultima Sillaba) قرار می گیرد.
  4. Bisdrucciole  :  آکسان روی سیلاب  چهار تا مانده به آخر (Quatrultima sillaba)  قرار می گیرد.

 

انواع آکسان در زبان ایتالیایی :

در زبان ایتالیایی سه نوع آکسان وجود دارد که عبارتند از :

  1. Grave  با نشانه (` ) که بیانگر صداهای باز می باشند ، و روی کلیه حروف صدادار مینشینند  . مانند : pie ` ، piu` ، sI`  ،  sitta ` ،  Universita ` ،  sio `   
  2.  acuto   با نشانه ی (` ) که بیانگر صدای بسته می باشد و فقط روی حروف صدا دار چون  e  و o  می نشینند.
  3.  Circonflesso  با نشانه ی ( ^ )   امروزه دیگر کاربردی ندارد.

 کلمات تک سیلابی  که آکسان آنها روی بخش انتهایی قرار می گیرند حتما با آکسان مورد نظر نوشته می شوند . یا به عبارتی کلمات  Tronche همیشه به همراهش در کنار آکسان خود می آیند  در پایان این جلسه و با مطالعه ی دقیق ترکیب  اصوات ، شما اکنون قادر به خواندن و نوشتن ایتالیایی  می باشید. اکنون متن زیر را با دقت بخوانید.

La ragazza prese l`ebra a corse a strofinarla sul cadaver del figlio del re.  A poco a poco , il figlio del Re risusctio`. Non so dire chi dei due fu pio` felice : s`abbracciarono, si  fecero  tante feste. La  notizia la tenero segreta a tutti , tranne che  alla figliola del Re la piu` piccina , che , tutta, contenta della bella sorpresa , prese a mandar loro ogni giorno  ogni ben di dio , a Poiche` il feratello le chiese una chitarra ,  gli` mando`  anche una chitarra.

ضمایر و صفات اشاره ( I dimostraviti ) :

در زبان ایتالیایی ضمیر و صفت اشاره  questo  به معنی ( این ، این ...) و ضمیر  و صفت اشاره quello    به معنی ( آن ، آن ...)  می باشند .

 ضمیر اشاره ( quello  و questo) :

از آنجا که می دانیم ضمیر کله ای است که جای اسم  می نشیند ، و از تکرار آن جلوگیری می کند پس :

مفرد مذکر:                                             جمع مذکر:

quello   آن                                           quelli آنها

questo  این                                           questi  اینها

 

مفرد مونث                                              جمع مونث:

Quella  آن                                           quelle  آنها

Queste  این                                            queste اینها  

 

صفت اشاره (  questo  و quello  ) :

تفاوت ضمیر اشاره این دو کلمه با صفت اشاره آنها در این است که صفت همراه اسم می آید  و از لحاظ جنس  و عدد با اسمی که به همراه آن  می اید مطابقت می کند . زمانیکه این دو کلمه در نقش صفت اشاره ظاهر شوند و همراه اسم بیایند ، در مفرد و جمع و همینطور در مذکر و مونث بر طبق ساختار ذیل ساخته می شوند .

   این کتاب questo libro       

questa matitta  این مداد  < queste matite

quest`aula این کلاس درس

quest`aereo این هواپیما

quell libro آن کتاب  < quei libri

quello student آن دانشجو  < quegli  student

quell`amico(a) آن دوست  < quegli(quelle) amici( amiche)

quella penna آن خودکار   < quelle penne

تفاوت ضمیر اشاره و صفت اشاره :

این خانه بزرگتر از آن( خانه) است

(questa ) casa `e piu` grande di ( quella)

(aggettivo)                                       (pronome)

آن قاب زیباتر از این( قاب) است

)quell) quardo `e oiu` bello di ( questo ) .

(aggettivo)                                   (pronome)

این درخت بهتر از آن( درخت) گل می دهد .

 (quest`) alberto fiorisce meglio di (quello).

(aggettivo)                                           (pronome)

این رومیزی ها بهتر از آن ( رومیزی ها ) اتو شده اند .

(queste) tovaglie sono Stirate meglio di (quelle).

(aggettivo)                                                    (pronome)

لازم هست که ابتدا خوراک این کودکان داده شود و سپس به آن (کودکان)

Bisogna dare da mangiare prima a (questi) bambini  e poi a (quelli).

                                                                (aggettivo)                        (pronome).

 

صفت : (aggettivo) :

صفت معمولا بعد از اسم قرار می گیرد و تابع جنس و تعداد اسم مربوط به خود است . مونث و مذکر  و جمع و مفرد صفتهای با قاعده ، تابع همان قواعدی است که برای اسامی ذکر شد.

نکته : صفتهای مختوم به e از جنسیت اسم خود پیروی نمی کنند !

خانه مدرن  _______________________________ la casa moderna

خانه های مدرن _____________________________ la case moderne

خانم برازنده _______________________________ la signora elegante

خانمهای برازنده ____________________________ le signore  eleganti

آقای برازنده ______________________________ il signore  elegante

آقایان برازنده _____________________________ I signori eleganti

 

2  صفتهای منتهی به حروف go ، ga ، co  ،  ca مانند اسمها در حالت جمع  به ghi ، ghe ، chi ، che  تبدیل می شوند ،  و در واقع  آوای خود را گ و ک حفظ می کنند .

 

مفرد                                                                     جمع

Sporcaوآ

                                                                              Sporche

Lunga                                                                  lunghe

Sporco                                                              sporchi

Lungo                                                               langhi

 

 

3  صفتهای منتهی به حروف gio  ، gia ،  cio  ،  cia    مانند اسمها در حالت جمع به gi  ،  ge  ، ci  ، ce   تبدیل می شوند و در واقع آوای خود را "ج " و "چ" حفظ می کنند .

 

مفرد                                                                جمع

grigia                                                             grige

grigi                                                               grigi

marcio                                                          marci

marcia                                                           marce

 

4  صفتهای رنگ زیر هیچگاه تغییر نمی کنند :

Viola  ، Roza ،  Maronne ، lilla ،  Blu ، arancione

 

مفرد                                                                جمع

Il vestito  blu لباس آبی                                il vestiti blu  لباسهای آبی

 La giacca marrone  کت قهوه ای                   la giacche marrone کت های قهوه ای    

Il fazzoletto rosa  دستمال صورتی                    il fazzoletto rosa  دستمال های صورتی    

La cravatta viola  کراوات بنفش                       la cravatta viola  کراوات های بنفش

 

5  صفتهای زیر اگر قبل از اسم قرار بگیرند ، به صورت خلاصه شده می آیند .

Nessuno  ، buono ،  santo ، grande  ،  bello 

Nessun palazzo ، boun divertimento ، Sant `  Angelo / San Francesco ، grand cinema ، bel vestito

                                


بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم