بعضی از اصطلاحات حقوقی به زبان انگلیسی

بعضی از اصطلاحات حقوقی به زبان انگلیسی

اصطلاحات مهم حقوقی در زبان انگلیسی به شرح زیر می باشند:

 

 

Deliver تسلیم و تحویل

 

Delivering تحویل دادن
ِDestruction منتفی شدن قرارداد
Delay
تاخیر


  General partneshipشرکت تضامنی
Producer cooperration comشرکت تعاونی
Private joint stock comشرکت سهامی خاص
Public joint stock comشرکت سهامی عام
Civil partnershipشرکت مدنی


Assignment/واگذاری کردن انتقال
Associated/در ارتباط بودن
Assocation/سازمان نهاد ارگان
Avoid/ /فسخ با طل

 

CIF=Cost Isurence and Freight

در این حالت از خریدار بابت هزینه حمل بیمه  میگیرد و پس از ان ان بیمه یا کالا را تا مقصد فرد خریدار حمل می کند.
 

۲-FOB=Free On Board

یکی از مشهورترین لغات حقوق اقتصادی تجارت بین الملل و زیر شاخه های مدیریت وبازرگانی این کلمه معروف است.بدین معنا که بایع ثمن بیع را میگیرد و میگیرد و تا مقصد بر روی عرشه کشتی boardتحویل می دهد.در این نوع خرید وجه اشتراکش با cifاین است که ملاحظه می شود بیمه و کرایه حمل بر عهده خود خریدار گذاشته اند.
 

۳-C&F=Cost and Freight

در این مورد بایع ثمن مبیع را میگیرد ومضاف بر ان کرایه حمل ولکن در این حالت بیمه بر عهده خریدار است ودر بندر تحویل خریدار می دهد.
 

۴-Avarieخسارت وتلف یا کمبود کالا هایی که بوسیله کشتی حمل می شود

Aggravation of punishmentتشدید مجازات

Appropiationتصاحب

Attestation/Confirmationتصدیق

Estate of a deceasedترکه


Bankrupt/ورشکسته
Bankruptcy/ورشکستگی
Basically/اولیه پایه نهادینه اساسی
Beneficial /انتفاعی


Bill of exchenge/ هر سند عادی در حکم الزام اور تجاری -فته -برات
Billateral contract/معنی کلمه=قرار داد ۲جانبه
Bargain/معامله تهاتر داد وستد

Bribery/رشوه
Binding/الزام
Cheque/چک
Chose in Possession/حقوق عینی
Chose in Action/حقوق دینی
Counter Claim/دعوی متقابل
Cover/پوشانیدن در بر گرفتن شی یا موضوعی شامل حال شدن
Conditional Agreement/قرار داد مشروط
Composition Agreement/قرارداد ارفاقی
Commission/کمیسیون حق العمل کارمزد
Express Contract/قرارداد صریح
Executed Contract/قرارداد عمل شده
Eexecutory Cotract/قرار داد ایفا نشده
Pre Contract/قبل از قرارداد
Insurance/بیمه

بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم