اصطلاحات ریاضی به زبان فرانسه (بخش اول)

اصطلاحات ریاضی به زبان فرانسه (بخش اول)

 

l'opération عمل
l'addition جمع
la soustraction تفریق
la multiplication ضرب
la division تقسیم

 

= égale, font, ça fait برابر است با، می شود، میشه
+ plus, et به اضافه ی، و
- moins منهای
× multiplié par, fois ضرب در، در
÷ یا / divisé par, sur تقسیم بر، روی

 

le résultat نتیجه
la somme حاصل جمع
la différence تفاضل
le produit حاصل ضرب
le quotient خارج قسمت

 

 

 

  More formal رسمی تر
2+2=4 2 plus 2 égale 4 2 به اضافه ی 2 برابر است با 4
2-2=0 2 moins 2 égale 0 2 منهای 2 برابر است با 0
2×2=4 2 multiplié par 2 égale 4 2 ضرب در 2 برابر است با 4
2÷2=1 2 divisé par 2 égale 1 2 تقسیم بر 2 برابر است با 1

 

  Less formal کمتر رسمی
2+2=4 2 et 2 font 4 2 و 2 می شود 4
2-2=0 2 moins 2 font 0 2 منهای 2 می شود 0
2×2=4 2 fois 2 font 4 2 در 2 می شود 4
2÷2=1 2 divisé par 2 font 1 2 تقسیم بر 2 می شود 1

 

  Familiar خودمانی
2+2=4 2 et 2, ça fait 4 2 و 2 میشه 4
2-2=0 2 moins 2, ça fait 0 2 منهای 2 میشه 0
2×2=4 2 fois 2, ça fait 4 2 در 2 میشه 4
2÷2=1 2 sur 2, ça fait 1 2 روی 2 میشه 1

 

 

 

2 plus 2 égale combien? 2 به اضافه ی 2 برابر است با چند؟
2 et 2 font combien? 2 و 2 می شود چند؟
2 et 2, ça fait combien? 2 و 2 میشه چند؟

 

 

 

combien égale 2 plus 2? 2 به اضافه ی 2 برابر است با چند؟
combien font 2 et 2? 2 و 2 چند می شود؟
combien fait 2 et 2? 2

 

 
 

بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم