اصطلاحات ریاضی به زبان فرانسه (بخش دوم)

اصطلاحات ریاضی به زبان فرانسه (بخش دوم)

واژه نامه ریاضی

 

l'algèbre (f) جبر
algébrique جبری
le calcul محاسبه
la géométrie هندسه
géométrique هندسی
la trigonométrie مثلثات
trigonométrique مثلثاتی
additionner جمع کردن
un algorithme الگوریتم
un angle زاویه
un cercle دایره
un cône مخروط
le cosinus کسینوس
le cube, (au cube) مکعب
mettre/élever au cube, mettre/élever à la puissance 3,
cuber
به مکعب رساندن/حساب کردن
به توان 3 رساندن/حساب کردن
مکعب کردن
une racine cubique ریشه مکعب، ریشه سوم
un cylindre استوانه
un décagone ده ضلعی
un degré درجه
un dodécagone دوازده ضلعی
une équation معادله
pair زوج
une fraction کسر
une fonction تابع
un heptagone  هفت ضلعی
un hexagone شش ضلعی
une hypoténuse وتر
un (nombre) entier عدد صحیح
un logarithme لوگاریتم
un nombre négatif عدد منفی
un nombre عدد
un octogone هشت ضلعی
impair فرد
un pentagone پنج ضلعی
un pourcentage درصد
un polygone چند ضلعی
puissance 4, 5 به توان 4، 5
un rectangle مستطیل، چهار گوش
un angle droit زاویه راست، زاویه قائم
le sinus سینوس
une sphère کره
le carré, (au carré) مربع
mettre/élever au carré, mettre/élever à la puissance 2, carrer به مربع رساندن
به توان 2 رساندن
مربع کردن
une racine carrée ریشه مربع، ریشه دوم
soustraire تفریق کردن، منها کردن
une tangente تانژانت
un tétraèdre چهار ضلعی
totaliser سرجمع گرفتن
un trapèze ذوزنقه، چهار ضلعی نامنظم
un triangle مثلث، سه گوش
un nombre entier عدد تام، عدد کامل

بازگشت بازگشت به صفحه نخست

نشانی و تلفن شعبه‌های کانون زبان پارسایان :::

شعبه مرکزی (گیشا)

تلفن: 88255600
ابتدای کوی نصر (گیشا) سمت راست، پلاک 7، مجتمع آموزشی پارسایان

شعبه پارک‌وی

تلفن: 26293601
چهارراه پارک‌وی، ضلع جنوب شرقی، نبش خیابان ولیعصر، پلاک 1، جنب داروخانه آرامش

شعبه توحید

تلفن: 12-66574910
میدان توحید، ابتدای نصرت شرقی (دکتر میرخانی)، پلاک 230، طبقه دوم